ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗ Π. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη/μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητές της
  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της καθώςκαι τις λοιπές υποχρεώσεις συμμόρφωσης που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχθεί

 

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 που αφορά την :

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
  • Στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με Περιβαλλοντικά Θέματα

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

 

Ο Διαχειριστής

Μάρκου Αικατερίνη

 

02/01/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης καθώς και οι στόχοι της εκφράζονται όπως παρακάτω:

Η επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗ Π. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ είναι δεσμευμένη να παράγει και να διανέμει τυποποιημένο Ελαιόλαδο απόλυτα συμμορφούμενο με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της κατόπιν διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια τροφίμων) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για θέματα ασφάλειας τροφίμων να επικοινωνεί με την αλυσίδα τροφίμων.

Η ασφάλεια τροφίμων, η ποιότητα και η συνέπεια οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000-2018, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, ανασκοπήσεων και κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων με τις απαιτήσεις.

 

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. Οι ειδικότεροι στόχοι ασφάλειας τροφίμων ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

 

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2018, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Μάρκου Αικατερίνη

02.01.2021

Markou Olive oilΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ